DALYVAVIMO SĄLYGOS

 
1. Akcijos pavadinimas ir Organizatorius
 
Akcijos pavadinimas“Sencor100", toliau "Akcija".
 
Akcijos organizatorius: FAST ČR, a.s. (registracijos adresas: U Sanitasu 1621, 251 01 Ričanai, Čekija, PVM mokėtojo kodas: CZ24777749, įmonės kodas: 24777749), toliau: “Organizatorius”
 
Organizatoriaus atstovas, padedantis vykdyti Akciją: Vilniaus Elektroservisas, UAB (registracijos adresas: Erfurto g. 32, LT-04100 Vilnius, PVM mokėtojo kodas: LT227143811, įmonės kodas: 222714380) (toliau - Organizatoriaus atstovas).
 
2. Dalyvavimo sąlygos
 
Akcijoje gali dalyvauti bet kuris fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų amžiaus, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, ir kuris akcijos laikotarpiu įsigijo bet kurį Ermitažo, Maxima, Bohemia, Senukų ar PIGU parduotuvėse parduodamą produktą, iš akcijoje nurodytų produktų sąrašo (toliau - Klientas).
 
Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir Organizatoriaus atstovo arba bet kurio kito verslo subjekto, dalyvaujančio organizuojant ir vykdant Akciją darbuotojai, ir jų artimi giminaičiai (pastarieji apibrėžti Civilinio kodekso 3.135 straipsnyje).
 
3. Akcijos trukmė
 
Akcija trunka nuo 2023 m. lapkričio 6 d. 0:00 val. iki 2024 m. sausio 31 d. 23:59 val.
 
4. Akcijos Mechanizmas ir Lėšų Grąžinimo Taisyklės ir Sąlygos
 
Klientas, kuris šių Sąlygų 3 skirsnyje apibrėžtos Akcijos "Sencor100" laikotarpiu įsigyja bet kurį į Akcijos sąrašą įtrauktą produktą iš Ermitažo, Maxima, Bohemia, Senukų ar PIGU parduotuvių ir, įprastai naudodamas produktą, yra juo nepatenkintas, turi teisę reikalauti grąžinti pinigų sumą, lygią įsigyto produkto kainai, kaip tai nustatyta šiose Sąlygose. Ne vėliau, kaip per 100 kalendorinių dienų nuo prašymo grąžinti pinigus (toliau - Prašymas Grąžinti Pinigus) gavimo dienos, Organizatorius įsipareigoja klientui grąžinti sumokėtą mažmeninę kainą (pirkimo kaina laikoma produkto mažmeninė kaina, be jokių kitų papildomų išlaidų, pavyzdžiui, siuntimo ar pakavimo išlaidos nėra kompensuojamas) už įsigytą produktą - toliau: "Pirkimo kaina". Išsamų į Akciją įtrauktų produktų sąrašą rasite šių Sąlygų pabaigoje.
 
5. Sąlygos:
 
Pinigų Grąžinimo Garantija taikoma tik toliau išvardytiems "Sencor" produktams, kurie buvo įsigyti Ermitažo, Maxima, Bohemia, Senukų ar PIGU parduotuvėse Akcijos laikotarpiu nuo 2023 m. lapkričio 6 d. iki 2024 m. sausio 31 d. Išsamų į Akciją įtrauktų produktų sąrašą rasite šių Sąlygų pabaigoje.
 
Klientas turi teisę į susigrąžinti 100 % Pirkimo kainos, jei per 100 kalendorinių dienų nuo įsigijimo dienos toliau nurodytu adresu, paštu išsiunčia Prašymą grąžinti pinigus, kuriame turi būti nurodyta visa ši informacija: nurodyta visa ši informacija:
- Pirkimą įrodančio dokumento originalas - apvedant įsigyto "Sencor" gaminio pavadinimą ir kainą,
- gaminio garantinis lapas,
- gaminio originali pakuotė,
- ir užpildyta pinigų grąžinimo forma, kurią galite atsisiųsti iš čia Sencor 100% pinigų grąžinimo garantija
 
Pristatymo adresas: Erfurto g. 32, LT-04100 Vilnius. Ant pakuotės turi būti nurodytas Akcijos pavadinimas: "Sencor100".
 
Paskutinė Prašymų Grąžinti Pinigus gavimo data yra: 2024 m. kovo 31 d. 23:59 val.
Jei Klientas vienu metu įsigijo daugiau nei vieną elektronikos produktą, Pirkimo įrodančio dokumento originalas jam bus grąžintas per 100 dienų nuo Prašymo grąžinti pinigus gavimo dienos.
 
6. Grąžinimo procesas:
 
Norėdamas pateikti informaciją, reikalingą pinigų grąžinimui ir Organizatoriaus vykdomai grąžinimo apskaitai, kartu su Prašymu Grąžinti Pinigus Klientas atspausdina ir užpildo "SENCOR 100 % Pinigų Grąžinimo Garantijos formą", kurią galima rasti skiltyje "Atsisiunčiamas turinys", ir išsiunčia ją paštu adresu Erfurto g. 32, LT-04100 Vilnius, kaip nurodyta 5 skirsnyje:
 
Formoje turėtų būti pateikta ši informacija:
 
 • Kliento pavardė ir vardas;
 • Tikslus kliento adresas;
 • Kliento el. pašto adresas;
 • Kliento telefono numeris;
 • Kliento banko sąskaitos numeris;
 • Pirkimo įrodančio dokumento arba pirkimą patvirtinančios sąskaitos faktūros numeris;
 • Kliento pareiškimą apie nepasitenkinimą Produktu, kuriame pateikiamas toks sakinys: "esu nepatenkintas įsigytu produktu, todėl noriu pasinaudoti 100% pinigų grąžinimo garantija".
 • Kliento trumpą pareiškimą, kodėl jis/ji liko nepatenkintas/-a gaminiu,
 • Kliento parašas.
 
Organizatorius / Organizatoriaus atstovas per 10 darbo dienų nuo prašymų grąžinti pinigus gavimo dienos patikrins, ar jie atitinka visus 5 skirsnyje nustatytus reikalavimus. Jei Prašymas grąžinti pinigus yra reikalavimus atitinka, Organizatorius / Organizatoriaus atstovas grąžins sumą lygią Pirkimo Kainai Klientui per kitas 15 darbo dienų, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Prašymo Grąžinti Pinigus gavimo dienos.
 
Jei Organizatorius ir (arba) Organizatoriaus atstovas pastebės kokių nors trūkumų Kliento atsiųstame Prašyme grąžinti pinigus, jis su juo susisieks telefonu, el. paštu ir (arba) paštu, informacijai patikslinti.
 
Organizatorius nekompensuos jokių pašto ir (ar) transportavimo išlaidų, kurias Klientas patyrė vykdydamas Pinigų Grąžinimo Garantijoje nurodytas sąlygas (t. y. grąžindamas Produktą). Pašto ir (ar) transportavimo pašto išlaidas, susijusias su Produkto grąžinimu, apmoka Siuntėjas.
 
Akcijos metu Organizatorius priima tik pašto siuntas, atsiųstas adresu Erfurto g. 32, LT-04100 Vilnius. Pinigų Grąžinimo Garantija nėra taikoma pirkimo vietoje.
 
Vien prekės grąžinimas nėra pakankama sąlyga Pinigų Grąžinimo Garantijai.
 
Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės, jei pinigai negali būti grąžinti dėl bet priežasčių kylančių iš:
 • klaidingos, netinkamai pateiktos ar nepateiktos Kliento asmeninės informacijos, arba
 • siunta su Prašymu Grąžinti Pinigus prarandama/sunaikinama dėl transporto kompanijos kaltės ar nėra pristatoma dėl bet kokios nuo Kliento priklausančios priežasties.
 
Jei Pirkėjas atsiunčia Organizatoriui gaminį, kuris nėra įtrauktas į 100 % pinigų grąžinimo garantijoje dalyvaujančių gaminių sąrašą, Organizatorius susisieks ir apie tai informuos Pirkėją. Tokiu atveju Organizatorius neatsako už grąžintą prekę, ji ne ilgiau kaip 30 dienų saugoma adresu Erfurto g. 32, LT-04100 Vilnius, ir gali būti atsiimta tik asmeniškai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Klientas, prašantis grąžinti pinigus, turi bendradarbiauti su Organizatoriumi, kad pinigai būtų grąžinti pagal šias Sąlygas. Jei grąžinimas pagal šias Sąlygas negali būti tinkamai įvykdytas Klientui nesilaikant bendradarbiavimo pareigos, tokiomis aplinkybėmis Organizatorius nėra laikomas atsakingu už pareigos nevykdymą.
 
Grąžintis pinigus galima tik tuo atveju, jei Prašyme Grąžinti Pinigus visiškai įvykdytos visos pirmiau išvardytos sąlygos (5 ir 6 skirsniai).
 
Jei prašymas grąžinti pinigus, t. y. grąžinamas produktas arba pridedami dokumentai neatitinka Akcijos sąlygų arba grąžinimo reikalavimo negalima įvykdyti dėl kitų priežasčių, Organizatorius atitinkamai susisieks su Klientu. Tokiu atveju Organizatorius neatsako už grąžintą prekę, ji ne ilgiau kaip 30 dienų saugoma adresu Erfurto g. 32, LT-04100 Vilnius, ir gali būti atsiimta tik asmeniškai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Dalyvaudamas Akcijoje, t. y. pateikdamas savo asmeninę informaciją (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir banko sąskaitos numerį) Prašymo Grąžinti Pinigus formoje ir grąžindamas Produktą pagal šias Sąlygas, Klientas yra susipažinęs su šiomis Sąlygomis bei aiškiai ir besąlygiškai su jomis sutinka.
 
7. Organizatoriaus teisės
 
Prašymai grąžinti pinigus, kuriuose pateikti padirbti ar suklastoti "Sencor" gaminiai arba padirbtas ar suklastotas pirkimo kvitas ar garantinis raštas, yra negaliojantys ir negali dalyvauti Akcijoje. Kilus ginčui dėl šioje Akcijoje dalyvaujančių "Sencor" gaminių galiojimo, lemiamas yra Organizatoriaus sprendimas. Organizatorius pasilieka teisę imtis atitinkamų teisinių veiksmų, jei Akcija ar joje dalyvaujančiais produktais būtų piktnaudžiaujama ar manipuliuojama, arba pradėti atitinkamas reguliavimo procedūras.
 
Organizatorius turi teisę neleisti dalyvauti Akcijoje bet kuriam asmeniui, kuris gali būti įtariamas sukčiavimu ar piktnaudžiavimu.
 
Jei Akcijos metu įvyksta esminis piktnaudžiavimas arba Akcijos metu kyla įtarimų dėl sukčiavimo (įskaitant jo požymius), Organizatorius pasilieka teisę sustabdyti arba atšaukti Akciją, arba neleisti dalyvauti Akcijoje Klientui, norinčiam nesąžiningai pasinaudoti Akcija.
 
Nei Organizatorius, nei kuri nors iš Akcijos organizavime dalyvaujančių bendrovių neatsako už bet kokias kompensacijos ar žalos atlyginimo pretenzijas, kylančias dėl bet kokių Akcijos ar su ja susijusių klaidų, praleidimų, sutrikimų, arba už išlaidas, žalą, nuostolius, patirtus dėl Akcijos vėlavimo, tačiau neįskaitant atsakomybės už žalą, padarytą Klientams dėl tyčios ar didelio neatsargumo.
 
Organizatorius yra įgaliotas pranešti Prekės pardavėjui ir (ar) kredito įstaigai, suteikusiai paskolą Prekei, jei kyla įtarimų dėl sukčiavimo ar piktnaudžiavimo, susijusio su dalyvavimu Akcijoje,
 
8. Privatumo Politika
 
Duomenų valdytojo duomenys, kontaktiniai duomenys:
 
 • Pavadinimas: Vilniaus elektroservisas, UAB
 • Adresas: Erfurto g. 32, LT-04100 Vilnius
 • Įmonės kodas: 222714380
 • PVM mokėtojo kodas: LT227143811
 • Tel: +370 686 47 867
 • Faksas: +370 5 240 1990
 • El. paštas: vil.elektroservis@gmail.com
 
Akcijos metu Klientas pateikia Duomenų Valdytojui šią asmeninę informaciją:
 • Kliento vardą ir pavardę;
 • Adresą;
 • El. pašto adresą
 • Banko sąskaitos numerį;
 • Telefono numerį;
 • Pirkimą įrodančio dokumento numeris / užsakymo ID / sąskaitos faktūros numeris,
 • Nurodyti, jei prekei įsigyti buvo naudojama paskola (lizingas), paskolą suteikusios įstaigos pavadinimą,
 • Duomenis apie įsigytą produktą,
 • Papildomas informacija apie nepasitenkinimo priežastis (neprivaloma).
 
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutarties, sudarytos pagal šias Sąlygas, vykdymas.
 
Duomenų tvarkymo tikslas: Duomenų valdytojas tvarko Akcijos metu pateiktą informaciją, kad įvykdytų Pinigų Grąžinimo Garantiją.
 
Asmenų, įgaliotų susipažinti su duomenimis, aprėptis: Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo darbuotojai ir atstovai, kuriems šie duomenys reikalingi jų pareigoms atlikti.
 
Duomenų tvarkymo trukmė: 5 metus po Akcijos pabaigos, su mokėjimų vykdymu susiję duomenys bus saugomi 8 metus.
 
Duomenų valdytojas Akcijos metu naudosis šiomis duomenų tvarkytojų paslaugomis:
 
- Akcijos vykdymas - Akcijos interneto svetainės (www.sencor100.lt) administravimas:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Ričanai, Čekija arba el. pašto adresu info@sencor.com
 
Duomenų valdytojas imasi visų būtinas priemonių, saugiam duomenų tvarkymui - informacijos saugojimui, tvarkymui ir perdavimui bei kitų duomenų saugumui - užtikrinti. Duomenų valdytojas imasi pagrįstų priemonių, kad užtikrintų, jog jo tvarkomi asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, ištrynimo, sugadinimo, sunaikinimo ir kad tam būtų užtikrintos būtinos techninės sąlygos.
 
Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas konfidencialiai elgiasi su Kliento pateiktais asmens duomenimis ir laikosi galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų, visų pirma Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. I-1374, Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu paskelbimo, Strasbūras, 1981 m. sausio 28 d., ir ES Reglamento 2016/679 (BDAR) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas 95/46/EB, nuostatų.
 
Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas imasi užtikrina visoms būtinoms priemonėms, kad būtų sudarytos sąlygos saugiai naudoti informacines technologijas ir kitas duomenų tvarkymo priemones, susijusias su duomenų saugojimu, tvarkymu ir perdavimu. Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas imasi pagrįstų priemonių, kad užtikrintų, jog jų tvarkomi asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, ištrynimo, sugadinimo, sunaikinimo ir kad būtų užtikrintos tam būtinos techninės sąlygos.
 
Šios informacijos tikslas - prieš pradedant tvarkyti duomenis suteikti Klientui informaciją apie faktus ir informaciją, susijusią su duomenų tvarkymu.
 1. Jūs turite galimybę bet kuriuo metu gauti grįžtamąją informaciją apie tai, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei taip, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija:
 2. duomenų tvarkymo tikslus;
 3. atitinkamų asmens duomenų kategorijas;
 4. tuos duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems asmens duomenys buvo arba bus perduoti, įskaitant visų pirma duomenų gavėjus trečiosiose šalyse arba tarptautines organizacijas;
 5. kuomet tai aktualu, planuojamas laikotarpis, kurį asmens duomenys bus saugomi, arba, jei tai neįmanoma, šio laikotarpio nustatymo kriterijai;
 6. jūsų teisė prašyti, kad duomenų valdytojas ištaisytų, ištrintų arba apribotų su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą, ir nesutikti, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi;
 7. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 8. jei duomenys surinkti ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinį;
 9. automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, faktą ir bent jau šiais atvejais aiškią informaciją apie taikomą logiką ir tokio duomenų tvarkymo reikšmę bei pasekmes duomenų subjektui.
 
Duomenų valdytojas jūsų prašymu pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją.
Klientas turi teisę bet kuriuo metu prašyti ištaisyti arba pakeisti netikslius asmens duomenis, o duomenų valdytojas šį prašymą įvykdo nepagrįstai nedelsdamas.
Pirkėjo prašymu Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrina Pirkėjo asmens duomenis, jei
 • Asmens Duomenys nebereikalingi tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
 • Pirkėjas atšaukia savo sutikimą tvarkyti duomenis ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir Pirkėjas prieštarauja duomenų tvarkymui, o duomenų tvarkymui nėra teisėtų priežasčių, turinčių prioritetą;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; arba
 • asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė pagal duomenų valdytojui taikomą ES arba Valstybės Narės teisę.
 
Jei duomenų valdytojas atskleidė Asmens Duomenis ir pagal šį skirsnį privalo juos ištrinti, atsižvelgdamas į turimą technologiją ir įgyvendinimo sąnaudas, jis imasi pagrįstų veiksmų (įskaitant technines priemones), kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog duomenų subjektas paprašė jų ištrinti nuorodas į atitinkamus asmens duomenis, jų kopijas ar dublikatus.
 
Pirmiau minėta nuostata dėl ištrynimo netaikoma, jei duomenis tvarkyti būtina:
 1. siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
 2. siekiant įvykdyti prievolę tvarkyti asmens duomenis pagal duomenų valdytojui taikomą Sąjungos ar Valstybės Narės teisę arba dėl viešojo intereso, arba siekiant atlikti užduotį vykdant duomenų valdytojui suteiktus oficialius įgaliojimus;
 3. dėl viešojo intereso priežasčių, susijusių su visuomenės sveikatos sritimi;
 4. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ir istorinių tyrimų tikslais arba statistikos tikslais, jei dėl teisės į ištrynimą toks duomenų tvarkymas tikriausiai taptų neįmanomas arba jam kiltų rimtas pavojus; arba
 5. teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti.
 
Kliento prašymu Duomenų Valdytojas apriboja duomenų tvarkymą, jei:
 • Klientas ginčija asmens duomenų tikslumą; tokiu atveju apribojimas taikomas laikotarpiui, per kurį Duomenų Valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Klientas prieštarauja duomenų ištrynimui, o vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
 • Duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslu, tačiau jie reikalingi Klientui teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti; arba
Jei duomenų tvarkymas apribojamas remiantis pirmiau nurodytais atvejais, tokie asmens duomenys, išskyrus saugojimą, gali būti tvarkomi tik gavus duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Sąjungos ar Valstybės Narės viešojo intereso. Duomenų Valdytojas iš anksto informuoja duomenų subjektą, kurio prašymu buvo apribotas duomenų tvarkymas, apie duomenų tvarkymo apribojimo panaikinimą.
 
Be to, kas išdėstyta pirmiau, Klientas gali reikalauti, kad Duomenų Valdytojas pateiktų kliento asmens duomenis struktūrizuotu, plačiai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu, ir Klientas turi teisę perduoti tokius duomenis kitam Duomenų Valdytojui, Duomenų valdytojui nedarant kliūčių, ir, jei techniškai įmanoma, Klientas gali reikalauti tiesioginio asmens duomenų perdavimo tarp Duomenų valdytojų.
 
Prašymus galima pateikti šiais adresais: paštu - FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Ričanai, Čekija arba el. pašto adresu info@sencor.com.
 
Nustatant tapatybę visada reikia pateikti tikslią asmeninę informaciją.
Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo, informuoja Klientą apie veiksmus, kurių buvo imtasi reaguojant į Kliento prašymą pasinaudoti savo teisėmis.
 
Jei Klientas prašymą pateikė elektroniniu būdu, informacija, kiek įmanoma, pateikiama elektroniniu būdu, nebent Klientas paprašytų kitaip.
Duomenų valdytojas praneša Klientui apie bet kokį ištaisymą, apribojimą ar ištrynimą, taip pat visiems, kuriems duomenys anksčiau buvo perduoti duomenų tvarkymo tikslais.
Jei Duomenų Valdytojas nesiima veiksmų pagal Kliento prašymą, jis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos, informuoja Klientą apie nesiėmimo priežastis ir apie tai, kad Pirkėjas gali pateikti skundą priežiūros institucijai ir pasinaudoti apeliacijos teise.
 
Jei pažeidžiamos pirmiau nurodytos Kliento teisės, jis gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos arba duomenų valdytojo buveinės (https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso) bendrosios kompetencijos teismą, kuris išnagrinės jo individualų ieškinį, arba gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt).
 
9. Bendrosios nuostatos
 
Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai pakeisti Akcijos sąlygas ir pinigų grąžinimo tvarką tuo pačiu metu, apie tai informuodamas Klientus interneto svetainėje www.sencor100.lt.
 
Dalyviai sutinka būti visiškai atsakingi už bet kokią žalą, padarytą Organizatoriui dėl bet kokio Sąlygų pažeidimo dalyvaujant Akcijoje. Organizatorius gali atšaukti bet kurio Kliento galimybę dalyvauti Akcijoje, jei Klientas pažeidžia šias Dalyvavimo sąlygas.
 
Akcija bus paskelbta ir aprašyta greta eksponuojamų produktų pateikiamuose informaciniuose lapeliuose, parduotuvėse esančiuose lankstinukuose ir interneto svetainėje <http://www.sencor100.lt/>www.sencor100.lt.
 
Pateikdami prašymą grąžinti pinigus, Klientai pripažįsta ir sutinka su visomis šiose Taisyklėse ir sąlygose nustatytomis sąlygomis.
 
Ričanai, 2023 m. lapkričio 04 d.
 
FAST ČR, a.s.

IŠSAMUS AKCIJOJE DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ KODŲ SĄRAŠAS